Other

2023 Subject Index

Mediterr Nurs Midwifery 2023;3(3):0-0

Adherence/Bağlılık124
Advanced nursing process/İleri hemşirelik süreci106
Anxiety/Anksiyete149
Anxiety/Kaygı25
Attitudes/Tutum90
Autonomy/Otonomi90
Behavioral health/Davranışsal sağlık64
Belief/İnanç124
Cardiac surgery/Kalp cerrahisi34
Child health/Çocuk sağlığı64
Childhood/Çocukluk çağı64
Comfort/Konfor18
Communication/İletişim140
Community mental health center/
Toplum ruh sağlığı merkezi165
Complementary medicine methods/
Tamamlayıcı tıp yöntemleri1
Coronaphobia/Koronafobi72
COVID-19 pandemic/COVID-19 pandemisi48
COVID-19/COVID-191,25,72
Curriculum/Müfredat157
Cyprus/Kıbrıs43
Depression/Depresyon149
Drug administration/İlaç uygulaması18
Father/Baba10
Hand hygiene/El hijyeni124
Health belief model/Sağlık inanç modeli64
Health profession students/
Sağlık mesleği öğrencileri117
Health professionals/Sağlık çalışanları124
Healthy lifestyle behaviors/Sağlıklı yaşam biçimi davranışları165
Heart failure/Kalp yetersizliği81
hematologic disease/Hematolojik hastalık43
Hemodialysis unit/Diyaliz ünitesi124
Human milk/Anne sütü10
Human values/İnsani değerler117
Hygiene/Hijyen72
Individualized care/Bireyselleştirilmiş bakım98
Interprofessional learning/Meslekler arası öğrenme117
Intramuscular injection/İntramusküler enjeksiyon18
Isolation precaution/İzolasyon önlemleri124
Job satisfaction/İş doyumu90
Knowledge/Bilgi10
Menopause/Menopoz149
Mental health/Ruh sağlığı25
Midwifery/Ebelik131
Milk bank/Süt bankası10
Monoparesis/Monoparezi34
Mother/Anne10
NANDA-I/NANDA-I106
Nigeria/Nijerya106
Nurse/Hemşire72
Nurse/Hemşireler90
Nursing care/Hemşirelik bakımı98
Nursing education/Hemşirelik eğitimi38,157
Nursing Hemşirelik140
Nursing history/Hemşirelik tarihi38
Nursing process/Hemşirelik süreci106
Nursing profession/Hemşirelik mesleği48
Nursing student/Hemşirelik öğrencisi25,48
Nursing/Hemşirelik1,38,56
Opinion/Görüş10
Pain/Ağrı18
Palliative care/Palyatif bakım81
Pandemic/Pandemi1
Paresis/paraplegia/Parezi/parapleji34
Patient handover/Hasta teslimi140
Patient safety/Hasta güvenliği140
Patient/Hasta43
Perception of care/Bakım algısı98
Pregnancy/Gebelik131
Pregnant women/Gebe kadın131
Prenatal education/Prenatal eğitim131
Professional/Profesyonellik90
Professionalization/Profesyonelleşme38
Psychosocial care/Psikososyal bakım43
Quality of life/Yaşam kalitesi56,81
Readiness/Hazır bulunuşluk117
Rehospitalization/Yeniden hastaneye yatış81
Reproductive health/Üreme sağlığı157
Self-care power/Öz bakım gücü165
Self-efficacy/Öz etkililik56
Severe mental illness/
Ağır ruhsal hastalığı olan bireyler165
Sexual health/Cinsel sağlık157
Shift handover/Nöbet teslimi140
Spinal cord injury/Omurilik yaralanması34
Standardized nursing care plan/
Standardize hemşirelik bakım planı106
Stress/Stres149
Stroke/İnme56
Symptom burden/Semptom yükü81
Thalassemia major/Talasemi majör43
Thoracoabdominal aortic aneurysm repair/Torakoabdomoninal anevrizma onarımı34
Tilburg pregnancy distress scale/
Tilburg gebelikte distres ölçeği131
Turkey/Türkiye157
Urinary incontinence/Üriner inkontinans149
Vaccination attitude/Aşı tutumu64
Vocational choices/Meslek seçimleri48